Μέλη

Η Εθελοντική Ομάδα αποτελείται από δύο Τμήματα, τη Δασοπροστασία και Δασοπυρόσβεση.

Η λειτουργία της Εθελοντικής Ομάδας ορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (καταστατικό), που έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών, και είναι σύμφωνος με την ισχύουσα νομοθεσία περί εθελοντισμού.

Μέλος της Εθελοντικής Ομάδας μπορεί να γίνει κάποιος, κατόπιν αιτήσεως του κάθε άτομο που επιθυμεί να προσφέρει για το κοινό καλό στο μέτρο των δυνατοτήτων του και δέχεται τις αρχές του εθελοντισμού και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εθελοντικής Ομάδας.

Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και δόκιμα. Τακτικά μέλη είναι τα ιδρυτικά μέλη και όσα έχουν κλείσει τουλάχιστον ένα έτος ενεργούς προσφοράς.

Κυρίαρχο όργανο της Εθελοντικής Ομάδας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

Μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων τη δραστηριότητα της Εθελοντικής Ομάδας συντονίζει η πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή.