Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των μελών και των συνεργατών του και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679– GDPR για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεσμεύεται για:

 • τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απορρήτου επικοινωνιών

 • τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα από τη Διοίκηση του Συλλόγου και τα πληροφοριακά συστήματά του

 • την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση -ή υποψία παραβίασης- της ασφάλειας των πληροφοριών του

 • τη συνεχή βελτίωση των Διαδικασιών σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος των μελών και των συνεργατών του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του, καθώς η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη σύννομη λειτουργία του, την επικοινωνία με τα μέλη του ή/και τη χρήση του διαδικτυακού ιστοτόπου.

 2. Για τους σκοπούς της παρούσας ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ αναφέρεται ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ).

 3. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ως υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 (γ) του ΓΚΠΔ που αφορά στη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του ως υπευθύνου επεξεργασίας. Ειδικότερα για τους σκοπούς ενημέρωσης των μελών και των συνεργατών του, τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του.

 4. Το χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων είναι το απαιτούμενο -σύμφωνα με τη νομοθεσία- για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών.

 5. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία.

 6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του.

 7. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το www.loutrakifire.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σε καμία περίπτωση δεν πωλούνται, ενοικιάζονται ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαβιβάζονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η κοινοποίηση των στοιχείων επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου και αποκλειστικά προς τις αρμόδιες αρχές. Ως προς την εγκατάσταση cookies για την προσωποποιημένη περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου, καθώς και για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων, η νομική βάση είναι η συγκατάθεσή σας κατά το άρθρο 6 παρ. 1 (α) του ΓΚΠΔ.

 8. Με το παρόν κείμενο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις ενημέρωσης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ.

 9. Για κάθε σχετική ενημέρωση και επικοινωνία μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Συλλόγου στο info[at]loutrakifire[dot]com